Get Adobe Flash player

Statut
Stowarzyszenie - Aktywni Lokalnie


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie – Aktywni Lokalnie, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest pozarządową organizacją zarejestrowaną, posiadającą z tego tytułu osobowość prawną. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „SAL”.
2. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest wieś Raszów.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i charakterze działania – zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§2

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy wolontariackiej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, może prowadzić, jako działalność dodatkową, również działalność gospodarczą.
3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§3

1. Stowarzyszenie może posługiwać się emblematami i barwami, nie zastrzeżonymi dla innych podmiotów, zatwierdzonymi przez Walne Zebranie.

Rozdział II
Cele i formy realizacji

§4

1. Celami, ogólnie pojętymi są działania zmierzające do:

a) aktywizowanie środowiska wiejskiego i małych miast (do 20.000 ludności),
b) dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z ww. środowiska,
c) włączanie się w „ruch odnowy wsi”,
d) przeciwdziałanie ubóstwu, zwłaszcza osób niepełnosprawnych,
e) przeciwdziałanie i ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego.

2. Cele te są realizowane w następujących działach życia społecznego:

a) pomoc społeczna, zwłaszcza na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) rynek pracy, zwłaszcza przeciwdziałanie i łagodzenie zjawiska bezrobocia,
c) działania na rzecz współpracy międzynarodowej podmiotów o podobnym profilu działalności,
d) edukacja, w szczególności wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego i rodzin niepełnych,
e) ochrona zdrowia, w szczególności promocja zdrowia,
f) wymiar sprawiedliwości – porady i rzecznictwo na rzecz klientów Stowarzyszenia,
g) sport i turystyka – organizowanie czasu wolnego i wypoczynku,
h) budownictwo mieszkań, zwłaszcza dla osób ubogich i klientów Stowarzyszenia.

§5

1. Działalność Stowarzyszenia przejawia się w:

a) formie organizowania placówek samopomocowych dla:

* osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi,
* dzieci i młodzieży, zwłaszcza z terenów wiejskich,
* bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem,
* osób starszych,
* osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających i ich rodzin,
* samotnych matek z dziećmi,
* osób bezdomnych i innych ulegających wykluczeniu społecznemu,
* osób niepełnosprawnych, zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych;

b) różnorodnych formach aktywizowania środowisk wiejskich np.

* organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych o różnym profilu,
* organizowanie imprez wypoczynkowych,
* organizowanie i prowadzenie grup zainteresowań,
* organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych,

c) różnorodnych formach wspierania rodzin, zwłaszcza posiadających niskie dochody, np.

* organizowanie i wspieranie rodzinnego wypoczynku,
* wspieranie materialne rodzin wielodzietnych,
* organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych,
* organizowanie zatrudnienia, w szczególności socjalnego,
* organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;

d) prowadzenie pomocy środowiskowej dla osób jej wymagających, a zwłaszcza wymienionych w ust. a) § 5 w formie pomocy socjalnej, poprzez świadczenie np.

* usług opiekuńczych,
* usług pielęgnacyjnych,
* usług specjalistycznych,
* i innych w miarę zapotrzebowania,
* grup i ośrodków wsparcia;

e) organizowanie szkoleń i dokształcania dla członków Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz klientów działalności Stowarzyszenia, a także dla podmiotów działających w obszarze inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie;
f) promowanie form działalności profilaktycznych w stosunku do form łagodzenia skutków, w odniesieniu do patologii społecznych, czy pauperyzacji szerokiej grupy klientów pomocy społecznej;
g) krzewienie trzeźwości i abstynencji;
h) promowanie misji Stowarzyszenia poprzez organizowanie konferencji i seminariów, a także wydawaniu publikacji temu poświęconych;
i) prowadzenie działalności gospodarczej, w celu uzyskiwania środków na ww. działalność statutową oraz zatrudniania szczególnie osób bezrobotnych.

2. O podejmowaniu innych form działalności w działach określonych w § 4 punkt 2 decyzję może podejmować Zarząd.
3. Działalność Stowarzyszenia może być prowadzona w następujących sferach zadań publicznych:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12) wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) turystyki i krajoznawstwa;
17) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
18) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
19) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
20) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
21) promocji i organizacji wolontariatu;
22) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
23) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
24) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
25) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
26) działalności na rzecz organizacji pozarządowych mających podobne cele statutowe.

§6

1. Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi przy współdziałaniu z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją rządową i samorządem terytorialnym, a także Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.
2. Wsparcie i uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia może być udziałem każdej osoby fizycznej lub prawnej, której bliskie są wartości i formy działalności Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych

2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§8

1. O przyjęciu osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i uzyskaniu rekomendacji co najmniej przez jednego członka Zarządu.
2. Od odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania.

Uchwała Walnego Zebrania, w tym przedmiocie jest ostateczna.

§9

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia,
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do :

a) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich.

§10

1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje przez skreślenie lub wykluczenie.
2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych dokonuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
b) śmierci członka,

3. Wykluczenie członka zwyczajnego dokonuje uchwałą Zarząd w przypadkach:

a) prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu i skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, w terminie jednego miesiąca od doręczania uchwały o wyłączeniu lub skreśleniu.

§11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.

§12

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, której godność tę nada Zarząd za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

§13

Członek wspierający  i członek honorowy może uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym na posiedzeniu Zarządu i Walnym Zebraniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§14

1. Władzami Stowarzyszenia są :

a) Walne Zebranie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 7 lat.

§15

Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej.

§16

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania są zwyczajne oraz nadzwyczajne.
3. Do kompetencji zwyczajnego Zebrania Walnego należy:

a) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji,
b) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
c) udzielenie, po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
e) wybór Zarządu, w tym Prezesa,
f) wybór Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmian,
h) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i odwołań od decyzji Zarządu,
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

4. Wybory do władz określone w punkcie 3e i 3f odbywają się w trybie zwyczajnym co 7 lat. Wybory  uzupełniające może dokonać każde Walne Zebranie.
5. Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku kalendarzowym. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Zarząd wysyła nie później niż jeden tydzień przed wyznaczonym terminem, z proponowanym porządkiem obrad. Zawiadomienie jest dokonywane w formie określonej przez członków na deklaracjach członkowskich

§17

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub połowy członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§18

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym, według woli uprawnionych do głosowania.

§19

1. Zarząd składa się z 2 – 3 osób, w tym prezesa Stowarzyszenia.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
4. Do składania oświadczenia woli za Stowarzyszenie wymagane jest działanie prezesa lub dwóch członków Zarządu. Funkcje kierownika zakładu pracy (pracodawcy), w rozumieniu prawa pracy, w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni prezes Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu uprawniony przez Zarząd.
5. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności :

a) realizowanie uchwał Walnych Zebrań,
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków zwyczajnych i wspierających,
d) podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych,
e) kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia,
f) uchwalanie programów działania na rok kalendarzowy,
g) uchwalanie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności Stowarzyszenia.

6. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających zespołowego działania.
7. Posiedzenia Zarządu obywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
8. W przypadku pilnej potrzeby podjęcia uchwały, dopuszcza się podjęcie uchwały korespondencyjnie, ale warunkiem ważności takiej uchwały jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu. Uchwała ta musi być protokolarnie potwierdzona na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§20

1. Komisja Rewizyjna jest organem samokontroli Stowarzyszenia wybierana w liczbie 2 – 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu co do zgodności ze Statutem,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej :

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§21

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiącej własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c) dotacje,
d) darowizny, zapisy i spadki,
e) wpływy z działalności statutowej,
f) dochody z ofiarności społeczeństwa,
g) dochody z działalności gospodarczej.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa lub dwóch członków Zarządu.
5. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§22

1. Do uchwalenia zmian Statutu wymagana jest zwykła większość głosów członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.
2. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymagana jest większość ¾ głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwalenie zmian Statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad na Walne Zebranie stosownie do § 16 pkt 5.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§23

W sprawach nie unormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 07.04.1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” lub przepisy powszechnie obowiązujące.
 
Użytkowników : 1
Artykułów : 156
Odsłon : 126026