„Czego Jaś się nie nauczy, Jan nie będzie umiał - Różnorodne formy edukacji, wsparciem profilaktyki uzależnień” to projekt współfinansowany przez Gminę Prusice, który realizowany jest przez Stowarzyszenie – Aktywni Lokalnie z Raszowa od lutego do lipca br.

 

Zadanie polega na zaproponowaniu dzieciom i młodzieży z poszczególnych placówek oświaty (przedszkola w Strupinie, Skokowej i Brzeźnie oraz szkoły działające na terenie Gminy Prusice), różnorodnych form spędzania wolnego czasu jako działań alternatywnych wobec uzależnień oraz na przeprowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla młodzieży gimnazjalnej, rodziców tej grupy uczniów oraz kadry pedagogicznej, pracującej w szkołach. Realizacja poszczególnych elementów projektu, oprócz walorów zdrowotnych, dostarczy pozytywnych doświadczeń społecznych, pozwoli poznać zasady porozumiewania się w relacjach międzyludzkich, nauczy tolerancji na słabości innych, wzbudzi motywację do zachowań fair play oraz poszerzy wiedzę w zakresie tematyki, jaką jest nadużywanie alkoholu z wszelkimi tego konsekwencjami. Powyższe działania nie tylko zapewnią spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny i pożyteczny, ale będą miały charakter działań profilaktycznych.

Obecnie prowadzone są zajęcia ruchowo – taneczne dla dzieci uczęszczających do przedszkoli w Strupinie, Skokowej i Brzeźnie. Przewiduje się także zajęcia dodatkowe dla dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych w Prusicach, Skokowej i Piotrkowicach – warsztaty „Mały artysta” i „Z ekologią za pan brat” oraz przeprowadzenie cyklu spotkań – prelekcji – pogadanek dla młodzieży w gimnazjum, ich rodziców oraz kadry pedagogicznej w trzech szkołach.

Partnerzy w ramach projektu to: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Wrocławia oraz Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy. Sponsorem jest Szkoła Tańca PASSION.

Dodatkowo, dzięki współpracy z partnerem – Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Wrocławia, przewiduje się wizyty studyjne we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym we Wrocławiu (WrOPON) – jako wyjazdowa forma edukacyjna
w zakresie profilaktyki uzależnień. Zamknięciem całości działań będzie Konferencja – spotkanie podsumowujące wdrażany projekt.